Bilet w jedną stronę za zrzeczenie się nieruchomości

utworzone przez mar 13, 2020

 

Marek Foryś, radca prawny – Kancelaria Reprywatyzacyjna

Dla wielu osób możliwość wyjazdu na stałe do dawnej Republiki Federalnej Niemiec była marzeniem. To co dla większości osób było nieosiągalne, dla niektórych było na wyciągnięcie ręki. Warunkiem jednak uzyskania zgody na wyjazd na zachód było zrzeczenie się własności nieruchomości położonych na terenie Polski.
Rodzina K. mając możliwość wyjazdu do RFN, złożyła w 1967 roku oświadczenie o zrzeczeniu się własności nieruchomości położonej w Szczecinie, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinie. Zgoda ta jednak została wyrażona w formie zaświadczenia.
Tymczasem ówczesna doktryna wymagała dla skuteczności takiej zgody i w konsekwencji skuteczności samego oświadczenia o zrzeczeniu się własności nieruchomości, wyrażenia zgody w formie decyzji administracyjnej właściwego organu.
Dopiero po zmianie systemu politycznego i prawnego, na początku lat 90-tych XX wieku utrwalił się pogląd, iż zgoda organu powinna zostać wyrażona w takiej samej formie w jakiej składa się oświadczenie o zrzeczeniu się nieruchomości, czyli w formie oświadczenia zawartego w akcie notarialnym.
Obecnie sądy stoją na stanowisku, że w sytuacji gdy ówczesna wykładnia przepisów kodeksu cywilnego wymagała dla skutecznego zrzeczenia się zgody organu administracji wyrażonej w formie decyzji administracyjnej, to niezachowanie formy aktu notarialnego, nie wpływa na skuteczność tak wyrażonej zgody.
W powyżej opisanej sprawie nie została jednak wydana decyzja administracyjna, a Prezydium Powiatowej Rady narodowej w Szczecinie ograniczyło się do wyrażenia zgody w postaci zaświadczenia, co zdecydowanie nie odpowiada nawet ówczesnej wykładni art. 179 kodeksu cywilnego, nie mówiąc już o zachowaniu najwłaściwszej tu formy aktu notarialnego.
Dlatego też spadkobiercy poprzednich właścicieli mogą się domagać przed sądem uzgodnienia treści księgi wieczystej poprzez wykreślenie z księgi wieczystej gminy, będącej aktualnym właścicielem nieruchomości i jednocześnie wpisanie ich jako współwłaścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 179 kodeksu cywilnego (w brzmieniu w jakim przepis ten miał do dnia 26 maja 1990r.) jeżeli nieruchomość była przedmiotem własności indywidualnej albo osobistej, właściciel mógł wyzbyć się własności przez to, że się jej zrzekł. Zrzeczenie się wymagało formy aktu notarialnego i potrzebna była zgoda właściwego organu prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej. Nieruchomość, której własności właściciel się zrzekł, stawała się własnością państwową, a Skarb Państwa ponosił odpowiedzialność z nieruchomości za jej obciążenia.

Po zmianie przepisów, od dnia 25 września 2005r., do skutecznego zrzeczenia się prawa własności nieruchomości nie było już potrzeby uzyskiwania zgody organów administracji, gdyż wystarczyło jednostronne oświadczenie woli właściciela nieruchomości.

Z dniem 15 lipca 2006r. art. 179 kodeksu cywilnego został uchylony i obecnie nie ma możliwości zrzeczenia się własności nieruchomości w drodze jednostronnej czynności prawnej. Przeniesie prawa własności na gminę albo inną jednostkę samorządu terytorialnego albo na rzecz Skarbu Państwa może obecnie zostać dokonane wyłącznie w formie umowy zawartej z tym podmiotem (np. umowy darowizny).
Uchylenie tego przepisu miało na celu ochronę gmin przed przekazywaniem im przez osoby trzecie zbędnych i bardzo często drogich w utrzymaniu nieruchomości albo nieruchomości wymagających ogromnych nakładów finansowych na doprowadzenie ich do należytego stanu, a z punktu widzenia zadań gminy całkowicie jej nieprzydatnych.

Specjalizacja i doświadczenie

Jesteśmy najprawdopodobniej jedynym tego typu podmiotem na Polskim rynku. Naszą zaletę jest ścisła specjalizacja w tej tematyce i pełna obsługa spraw.

W trakcie długoletniej działalności, stworzyliśmy zespół specjalistów z różnych branż, zapewniający kompleksową i skuteczną obsługę naszych klientów. Są wśród nas prawnicy, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy etc.

W przypadku konieczności odnalezienia spadkobierców byłych właścicieli współpracujemy z doświadczonymi detektywami, którzy prowadzą poszukiwania zarówno w kraju jak i za granicą.

Nasi radcy prawni i adwokaci zapewniają pełną obsługę prawną naszych klientów. Istnieje możliwość abyśmy ryzyko postępowania wzięli na siebie i przy współpracy z instytucjami finansowymi sfinansowali całość postępowania, także sądowego.

Nasi pośrednicy pomogą sprzedać nieruchomość po jej odzyskaniu w naturze.

Sprawdź swojego prawnika!

Liczy się specjalizacja, skuteczność i doświadczenie! Jest wielu prawników którzy przyjmą każde zlecenie czyli zajmują się wszystkim i niczym.
Jeżeli Twoje postępowanie trwa już kilka lat i wydaje się Tobie że sprawy nie idą w pozytywnym kierunku sprawdź ile prawnik, którego zatrudniasz, zakończył pozytywnie a ile przegrał spraw w zakresie zwrotów i odszkodowań!

Zazwyczaj prawnicy pobierają wynagrodzenie z góry, lub za poświęcone roboczogodziny, niezależnie od efektów swojej pracy. Wieloletnie postępowanie, nawet przegrane, może z tego powodu być dla Ciebie bardzo drogie. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, pobiera wynagrodzenie TYLKO po pozytywnym zakończeniu postępowania!

Postępowanie rewindykacyjne może się wiązać z wysokimi kosztami! Koszty mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Zapytaj się prawnika ile będziesz musiał zwrócić gminie „za zwrot” lub ile będzie Ciebie kosztował wpis sądowy. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, w razie potrzeby sfinansuje Twoje postępowanie!