Oferta

KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA

ZWROTY NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

O zwrot wywłaszczonej nieruchomości można ubiegać w kilku przypadkach

 • Niezrealizowanie celu wywłaszczenia nieruchomości.

Jeśli nieruchomość nie została wykorzystana na cel, na który ją przejęto, istnieje możliwość podjęcia działań prawnych zmierzających do restytucji (odzyskania) takiej nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców. Okoliczność, iż w przeszłości wypłacono za taką nieruchomość odszkodowanie nie stoi obecnie na przeszkodzie aby odzyskać taką nieruchomość.

 • Wywłaszczona nieruchomość została częściowo wykorzystana na pierwotnie założony cel wywłaszczenia.

Taka sytuacja nie wyklucza możliwości odzyskania pozostałej, niewykorzystanej części wywłaszczonej nieruchomości.

 • Akt administracyjny, stanowiący podstawę przejęcia nieruchomości, został wyeliminowany z obrotu prawnego z uwagi na wydanie go z rażącym naruszeniem prawa.

Do odzyskania praw do nieruchomości może prowadzić także postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym albo proces o wydanie nieruchomości skierowany przeciwko podmiotowi (Skarbowi Państwa albo j.s.t.) bezprawnie władającemu nieruchomością.

 

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

O odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości można ubiegać się w przypadku:

 • pozbawienia prawa własności nieruchomości z naruszeniem ówcześnie obowiązujących przepisów przy jednoczesnym braku możliwości odzyskania nieruchomości w naturze (np. w konsekwencji jej wcześniejszego zbycia osobom trzecim).

Zainteresowanym przysługuje roszczenie o odszkodowanie, które jest realizowane w procesie odszkodowawczym. Możliwe jest również wyeliminowanie z obrotu prawnego wadliwej decyzji odszkodowawczej, co również będzie skutkowało powstaniem roszczeń odszkodowawczych, które będę jednak realizowane w postępowaniu administracyjnym (sądowo-administracyjnym).

 • pozbawienia prawa własności nieruchomości bez ustalenia odszkodowania (nawet kilkadziesiąt lat temu).

Istnieją prawne możliwości by takie odszkodowanie właśnie teraz uzyskać.

Jak działamy?

 • Analiza ewentualnych roszczeń o odszkodowanie za wywłaszczenie

Weryfikujemy prawne możliwości uzyskania odszkodowania. Pomagamy w zebraniu kompletu niezbędnych dokumentów.

 • Wysokość odszkodowania za wywłaszczenie

Nasi rzeczoznawcy weryfikują opinie szacunkowe, mające stanowić podstawę ustalenia odszkodowania, tak by kwota odszkodowania była jak najwyższa i jednocześnie odpowiadała aktualnej wartości rynkowej.

 • Postępowanie administracyjne o odszkodowanie

Kontrolujemy i weryfikujemy przebieg postępowania administracyjnego od początku do końca na wszystkich jego etapach.

 • Prowizja od sukcesu za uzyskane odszkodowanie

Dążymy do jak najszybszego i pozytywnego zakończenia sprawy i dopiero w momencie uzyskania przez Państwa odszkodowania przysługuje nam wynagrodzenie.

Wywłaszczenia i nacjonalizacja nieruchomości

Prowadzimy postępowania obejmujące swoim zakresem zarówno zwroty, jak i odszkodowania za nieruchomości przejęte (wywłaszczone lub znacjonalizowane) przez Państwo Polskie na podstawie szeregu aktów prawnych, w szczególności*:

 1. ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości;
 2. dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy;
 3. dekretu o wywłaszczaniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945;
 4. dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych;
 5. ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego w miastach i osiedlach;
 6. ustawy o terenach budowlanych na obszarach wsi;
 7. ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach;
 8. ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach;
 9. dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej;
 10. dekretu o lasach

* powyższe wyliczenie jest przykładowe i nie obejmuje wszystkich aktów o charakterze wywłaszczeniowo-nacjonalizacyjnym, w oparciu o które przejmowano nieruchomości

 

Inne sprawy

Zajmujemy się także problematyką nieruchomości przez które przebiegają sieci przesyłowe (wodociągowe, elektryczne, gazowe) i w tego typu sprawach świadczymy usługi związane z uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (m.in. poprzez ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem oraz uzyskaniem wynagrodzenia za okres bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe)

W zakresie naszych usług jest również pomoc dla właścicieli nieruchomości, których prawa zostały naruszone w wyniku nadużycia przez gminy władztwa planistycznego na skutek uchwalenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wyniku czego znacznie ograniczono możliwości korzystania z nieruchomości.

Przedstaw nam swoją sprawę

Polityka prywatności

5 + 4 =