Kancelaria Reprywatyzacyjna

Zwroty nieruchomości / odszkodowania

Oferta

Zakres usług

Prowadzimy postępowania obejmujące swoim zakresem zwroty jak i odszkodowania za nieruchomości przejęte (wywłaszczone lub znacjonalizowane) przez Państwo Polskie na podstawie szeregu aktów prawnych, w szczególności*:

  1. ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości;
  2. dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy;
  3. dekretu o wywłaszczaniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945;
  4. dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych;
  5. ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego w miastach i osiedlach;
  6. ustawy o terenach budowlanych na obszarach wsi;
  7. ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach;
  8. ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach;
  9. dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej;
  10. dekretu o lasach
Zwroty w naturze

Niejednokrotnie zdarza się, iż nieruchomość nie została wykorzystana na cel na który ją przejęto, co powoduje możliwość podjęcia działań prawnych zmierzających do restytucji (odzyskania) takiej nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców. Okoliczność, iż w przeszłości wypłacono za taką nieruchomość odszkodowanie nie stoi obecnie na przeszkodzie aby odzyskać taką nieruchomość.

Także częściowe wykorzystanie nieruchomości na pierwotnie założony cel nie wyklucza możliwości odzyskania pozostałej, niewykorzystanej części.

Zwrot w naturze jest możliwy także w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego aktu administracyjnego, stanowiącego podstawę przejęcia nieruchomości z uwagi na wydanie go z rażącym naruszeniem prawa.

Do odzyskania praw do nieruchomości może prowadzić także postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym albo proces o wydanie nieruchomości skierowany przeciwko podmiotowi (Skarbowi Państwa albo j.s.t.) bezprawnie władającemu nieruchomością.

Odszkodowania

W przypadku pozbawienia prawa własności z naruszeniem ówcześnie obowiązujących przepisów przy jednoczesnym braku możliwości odzyskania nieruchomości w naturze (np. w konsekwencji jej wcześniejszego zbycia osobom trzecim), zainteresowanym przysługuje roszczenie o odszkodowanie, które jest realizowane w procesie odszkodowawczym.

Możliwe jest również wyeliminowanie z obrotu prawnego wadliwej decyzji odszkodowawczej, co również będzie skutkowało powstaniem roszczeń odszkodowawczych, które będę jednak realizowane w postępowaniu administracyjnym (sądowo-administracyjnym).

Także w sytuacji pozbawienia prawa własności bez ustalenia odszkodowania (nawet kilkadziesiąt lat temu) istnieją prawne możliwości by takie odszkodowanie właśnie teraz.

W sytuacjach jak powyżej opisanych naszym zadaniem jest zweryfikowanie prawnych możliwości uzyskania dla Państwa odszkodowania i zebranie kompletu niezbędnych dokumentów, jego weryfikacja, oraz doprowadzenie do wypłaty należnej kwoty.

W trakcie postępowania nasi rzeczoznawcy weryfikują opinie szacunkowe, mające stanowić podstawę ustalenia odszkodowania, tak by kwota którą Państwo otrzymacie była jak najwyższa i jednocześnie odpowiadała aktualnej wartości rynkowej.

Podobnie jak w pozostałych prowadzonych przez nas sprawach, kontrolujemy i weryfikujemy przebieg postępowania administracyjnego od początku do końca na wszystkich jego etapach, jednocześnie dążąc do jak najszybszego załatwienia sprawy.

Inne sprawy

Zajmujemy się także problematyką nieruchomości przez które przebiegają sieci przesyłowe (wodociągowe, elektryczne, gazowe) i w tego typu sprawach świadczymy usługi związane z uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (m.in. poprzez ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem oraz uzyskaniem wynagrodzenia za okres bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe)

W zakresie naszych usług jest również pomoc dla właścicieli nieruchomości, których prawa zostały naruszone w wyniku nadużycia przez gminy władztwa planistycznego na skutek uchwalenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wyniku czego znacznie ograniczono możliwości korzystania z nieruchomości.


* powyższe wyliczenie jest przykładowe i nie obejmuje wszystkich aktów o charakterze wywłaszczeniowo-nacjonalizacyjnym, w oparciu o które przejmowano nieruchomości

Sprawdź swojego prawnika!

Liczy się specjalizacja, skuteczność i doświadczenie! Jest wielu prawników którzy przyjmą każde zlecenie czyli zajmują się wszystkim i niczym.
Jeżeli Twoje postępowanie trwa już kilka lat i wydaje się Tobie że sprawy nie idą w pozytywnym kierunku sprawdź ile prawnik, którego zatrudniasz, zakończył pozytywnie a ile przegrał spraw w zakresie zwrotów i odszkodowań!

Zazwyczaj prawnicy pobierają wynagrodzenie z góry, lub za poświęcone roboczogodziny, niezależnie od efektów swojej pracy. Wieloletnie postępowanie, nawet przegrane, może z tego powodu być dla Ciebie bardzo drogie. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, pobiera wynagrodzenie TYLKO po pozytywnym zakończeniu postępowania!

Postępowanie rewindykacyjne może się wiązać z wysokimi kosztami! Koszty mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Zapytaj się prawnika ile będziesz musiał zwrócić gminie "za zwrot" lub ile będzie Ciebie kosztował wpis sądowy. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, w razie potrzeby sfinansuje Twoje postępowanie!

Specjalizacja i doświadczenie

Jesteśmy najprawdopodobniej jedynym tego typu podmiotem na Polskim rynku. Naszą zaletę jest ścisła specjalizacja w tej tematyce i pełna obsługa spraw.

W trakcie długoletniej działalności, stworzyliśmy zespół specjalistów z różnych branż, zapewniający kompleksową i skuteczną obsługę naszych klientów. Są wśród nas prawnicy, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy etc.

W przypadku konieczności odnalezienia spadkobierców byłych właścicieli współpracujemy z doświadczonymi detektywami, którzy prowadzą poszukiwania zarówno w kraju jak i za granicą.

Nasi radcy prawni i adwokaci zapewniają pełną obsługę prawną naszych klientów. Istnieje możliwość abyśmy ryzyko postępowania wzięli na siebie i przy współpracy z instytucjami finansowymi sfinansowali całość postępowania, także sądowego.

Nasi pośrednicy pomogą sprzedać nieruchomość po jej odzyskaniu w naturze.Działamy wyłącznie w oparciu o wynagrodzenie prowizyjne od sukcesu, co oznacza, iż dopiero z chwilą uzyskania przez Państwa określonych korzyści majątkowych przysługuje nam wynagrodzenie.